MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Studia podyplomowe „Totalitaryzm – Nazizm – Holokaust” – rekrutacja

16-01-2017

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłaszają nabór na 15. edycję studiów podyplomowych kwalifikacyjnych w zakresie historii XX w i pedagogiki miejsc pamięci.

 

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla nauczycieli, pedagogów, muzealników i pracowników instytucji kulturalno-oświatowych, dziennikarzy, politologów, księży, katechetów, samorządowców oraz innych absolwentów studiów wyższych zawodowych lub magisterskich. Obejmują 350 godzin wykładów, warsztatów i zajęć seminaryjnych rozłożonych na trzy semestry.

Wykładowcami są najlepsi specjaliści w tej dziedzinie pochodzący z różnych ośrodków naukowych w Polsce oraz pracownicy Muzeum Auschwitz. Zajęcia i wykłady odbywają się głównie na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, ale także w innych muzeach i miejscach pamięci.

Studia dają możliwość wnikliwego poznania m.in. dziejów nazizmu i komunizmu, historii prześladowań Polaków, Żydów i Romów w okresie okupacji niemieckiej, a także historii niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady ze szczególnym uwzględnieniem Auschwitz oraz sowieckich łagrów. Części zajęć będzie prowadzona w systemie nauczania na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej MCEAH. Szczególny nacisk zostanie położony na zajęcia warsztatowe organizowane na terenie autentycznego Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau

Podczas wykładów, warsztatów i seminariów prezentowane będą także dzieje i kultura Żydów polskich oraz stosunków polsko-żydowskich. Uzupełnienie tematyki historycznej stanowić będą wykłady i ćwiczenia z zakresu socjologii, antropologii, metodyki nauczania o Holokauście oraz pedagogiki miejsc pamięci przygotowujące słuchaczy do pracy z młodzieżą.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje w zakresie historii XX wieku (systemy totalitarne, historia i kultura Żydów, II wojna światowa, ludobójstwo, Holokaust) i pedagogiki miejsc pamięci.

Najlepsi słuchacze studiów maja możliwość wyjazdu do Izraela na seminarium „Judaizm – Dzieje i kultura Żydów polskich – Holokaust”, organizowane przez MCEAH oraz Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie.

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

Studia trwają trzy semestry. Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy, 2 zdjęcia legitymacyjne, dyplom ukończenia studiów wyższych (odpis lub poświadczoną kserokopię), podanie z prośbą o przyjęcie na studia należy przesłać na adres: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim.

KONTAKT i ZAPISY:

Antoni Stańczyk
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
tel. 33 8448128
email:


Termin składania podań upływa 31 stycznia 2017 r.